Фирмите Представят

Системата "е-Документооборот" се използва от 430 различни потребители

Computer World

Информационна система (ИС) "е-Документооборот", разработена от "Индекс България" ООД е функционално пълна, технологична система за управление на работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи и работни потоци. Различни версии на АИС "е-Документооборот" се експлоатират от над 430 различни потребители (министерства, централни ведомства, държавни и частни организации) с около 14000 работни места.

Сред познатите на потребителите преимущества са универсалност, отвореност, изключително развити средства за универсални справки и статистика, групови функции, развита система за достъп и възможности за гъвкава настройка на основните параметри. Решението е платформено независимо (работи с различни ОС, СУБД и приложни сървъри) и има практически неограничен капацитет по отношение брой потребители и големина на базата данни. Освен това системата предлага следните възможности:
 • ИС "е-Документооборот" осигурява изцяло безхартиен документооборот:
 1. получаване, обработка, съхранение и изпращане на електронни и електронно подписани документи;
 2. с възможност за електронно подписване на документи, електронно подписване на мнения за съгласуване, при поставяне на задачи от възложители и при изпълняване на задачи от изпълнители;
 3. получаване и обработка на заявки за деловодна регистрация на документи, постъпили от електронни административни услуги или други информационни системи;
 4. регистрация на документи, получени по електронна поща и изпращане на документи от системата чрез електронна поща с отчитане на възможностите на интернет доставчиците на изпращача и на получателя по отношение на максималния обем на съобщенията;
 5. възможност за обработка на класифицирана информация (като допълнителна опция).
 • Позволява изграждането на единна централизирана уеб базирана система за работа на много деловодства в една обща централизирана база данни, разпределяне на документи и задачи и уведомяване на служителите за очаквани и/или настъпили събития с помощта на вътрешносистемна поща. Осигурява се ускорена пререгистрация от едно деловодство в друго.
 • Осигуряване групово изпращане на документи по e-mail, групово уведомление за насочени документи/възложени задачи, групово сваляне на задачи, групово влагане на документи в преписка/дело и др.
 • Управлява се сканирането на документи и изтегляне на текста от сканиран документ за пълнотекстово търсене. Автоматично се изтегля текст от електронни документи с формат *.doc, *.xls и *.pdf.
 • Чрез извършване на универсални и типови справки, както и пълнотекстово търсене осигурява бързо, лесно и сигурно намиране на необходимите документи, с възможност за експорт на получените резултати с формат *.doc, *.xls и *.pdf.
 • Системата осигурява синхронизация с Active directory за контрол и поддържане на потребителите и техните права.
 • Може да се интегрира с модул за електронни услуги, параметризирани така, че услугите да се настройват от администратор, без да се променя софтуерът.
 • Осигурено е интегриране с АИС "Електронни (безхартиени) заседания".
 • За системата е разработен комуникационен модул за обмен на документи с други автоматизирани системи за документооборот по утвърдения от Председателя на ДАЕУ Единен технически протокол за обмен.
 • Разработена е възможност за достъп до системата чрез електронен подпис, а също така е направена интеграция със системата за електронна автентификация на ДАЕУ;
 • Разработен и е допълнителен модул за интегриране със Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДАЕУ;
 • Системата осигурява висока степен на автоматизация на деловодните дейности и работата с документи и се характеризира с висока надеждност на функциониране в условията на голям брой едновременно работещи потребители и големи бази данни.
ИС "е-Документооборот" е сертифицирана съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

През последните 2 години "Индекс-България" ООД предлага като услуга администриране на системата и осигуряване на изчислителен ресурс и базови програмни средства, разположени в офиса на "Индекс-България", необходими за експлоатацията на системата.

Сред потребителите на "е-Документооборот" са Народно събрание на Р. България, Народно събрание на Р. Сърбия, Централна избирателна комисия на Р. Сърбия, Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Сметна палата на Р. България, специални служби на Р. България, Агенция по вписванията, НСИ, ДА "Държавен резерв и военно-временни запаси", ИА "Морска Администрация", ДКСИ, АЕЦ Козлодуй, БАБХ, Държавна комисия по хазарта и много други.

За всички дейности на Индекс-България са внедрени:
 • Система за управление на качеството ISO 9001:2015; Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013;
 • Система за управление на услуги в сферата на ИТ ISO/IEC 20000-1:2011; Система за управление на околната среда ISO 14001:2015
 • Дружеството е сертифицирано от LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) и LL-C


Системата "е-Документооборот" се използва от 430 различни потребители

ЗА КОНТАКТИ:

Централен офис - София 1784, Младост 1, бл. 54
Офиси в страната: Пловдив, Варна, Бургас, Габрово и Враца
За всички офиси тел.: *3355 (*DELL), (02) 903 4400
факс: (02) 975 3681
WEB: www.indexbg.bg, E-mail: ib@indexbg.bg
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X