Компютърен Хардуер

ДАЕУ приключи инвентаризацията на административната ИКТ инфраструктурата

Иван Гайдаров

Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) представи резултатите по Проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление" на заключителна пресконференция в БТА. Извършена е инвентаризация на информационните ресурси (ИР) на 581 централни, областни и общински администрации на територията на България, с изключение на администрациите от сектор "Правосъдие" и силовите ведомства. Събраните данни са вписани в Регистъра на информационните ресурси (РИР). Той е уеб базиран, което улеснява служителите на администрациите да въвеждат и променят информацията в него, както и да използват данните за своите анализи и отчети.

В рамките на извършения одит, данните на ДАЕУ сочат, че към 20 юни 2020 г. българската администрация, фокус на проекта, разполага с 971 запаметяващи устройства, 1236 комуникационни шкафа, 323 масива за данни, 11 290 мрежови устройства, 8 979 поддържащи системи, 109 362 периферни устройства, както и 98 286 работни станции и 4 336 сървъра. Общият брой на хардуерните устройства е 234 783. По отношение на лицензиите са въведени 6 914, софтуерите са 1336, а информационните масиви - 52.

По проекта е надградена и внедрена разработената от Министерство на правосъдието информационна система за инвентаризация на ИКТ ресурсите. Това осигурява служебен интерфейс за връзка на надградената система с интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и възможност за автоматична проверка на основните данни на административните ограни. За удобството на потребителите, новата системата е интегрирана с модул еАвтентикация и с Търговския регистър.

Съществената дейност по проекта е извършената инвентаризация на място в над 2 000 локации на 581 административни органа и техни звена в страната. За работа с РИР при първоначалното му изграждане са обучени 141 служители на ДАЕУ. В последствие са изработени серия указания за попълване на информация в Регистъра, разпространени сред всички администрации, вписващи данни за своите ИКТ ресурси.

"С разработения Регистър на информационните ресурси, в който са събрани данните за състоянието на ИКТ ресурсите в държавната администрация, се постига по-голяма прозрачност, чрез достъпа до всички активи в рамките на информационно-комуникационните технологии и електронното управление, техният статус и бюджет, както и по-добра проследимост на проектите в администрацията", обяви Васил Василев, ръководител на проекта. Анализ на попълнените данни в РИР показва, че внедряването на съвременни ИТ решения в публичните администрации е реален процес. В същото време трябва прецизно да се прогнозират нуждите от хардуерни и комуникационни ресурси за последващи доставки или разработки на информационни решения, да се обърне внимание на предимствата на новите технологии и не на последно място, да не се подценяват възможностите, които предоставят модерните и развити мрежови инфраструктури и облачни ресурси, подчерта ръководителят на проекта.

"В рамките на инвентаризацията всички администрации в страната попълват едни и същи комплекти данни. Съгласно нормативните изисквания на Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, административните органи са задължени да актуализират своите ИР и данните за тях в едномесечен срок, което осигурява актуалност и сравнимост на информацията в Регистър на информационните ресурси", обяви от своя страна Иван Модев, директор на дирекция "Бюджетен контрол и изпълнение на проекти" в ДАЕУ. Той припомни, че в периода декември 2019 - март 2020 г. влязоха в сила новите правила за подаване на тригодишните бюджетни прогнози за разходите в областта на електронното управление, с които чрез годишните планове за обновяване на ИКТ ресурси - хардуерен и мрежови информационен ресурс, софтуер (ИС) и лицензиран софтуерен продукт в РИР, може да се планират разходите на администрациите, допълни още Модев.

Предизвикателства

Въпреки че в началото на проекта от ДАЕУ очакват той да премине без особени предизвикателства, такива на практика не липсват. "По отношение на проведената инвентаризация, трябва да се обърне внимание, че в началото този проект изглеждаше лесен за реализация, но нещата не се случиха така. Голяма част от администрациите подходиха много резервирано от самото начало. Договарянето и посещението ставаше трудно, докато ги убедихме, че те са задължени да ни предоставят тази информация. Данните се събираха до последния момент.Имаше места, където получихме дори пълен отказ, въпреки че имаше указания от страна на Министерски съвет", обясни ръководителят на проекта Васил Василев.

По думите му друг основен проблем е свързан с факта, че на много места, предимно в по-малките общински администрации, липсват хора, които да отговарят за тези активи и да предоставят нужната информация.

"Това, което ние направихме, няма да бъде еднократен акт. Дейността не свършва със събирането на данните и изготвянето на регистъра. Всяка година администрациите са задължени да актуализират своите данни. Навсякъде има определени служители, които имат съответния достъп и са задължени да го правят. В тази връзка, от функциите, които има агенцията по отношение на контрола, във всички планирани проверки ще следим и този процес и дали данните отговарят на действителността. Искаме да създадем ред по отношение на изразходването на финансовите средства за ИКТ", категорични са от ДАЕУ.

Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв., от които 2 061 369.00 лв. европейско и 363 771.00 лв. национално съфинансиране и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X